Начало / Победители / Победители, 2011 г.

  • a+
  • a
  • a-

Информация за носителите на годишната награда за наука "Питагор", 2011 г.

25 март 2011


КАТЕГОРИЯ НАГРАДА:
НАГРАДА ЗА НАУЧНО ЗВЕНО
ИМЕ НА ЗВЕНОТО:
Лаборатория "Аналитична атомна спектрометрия" с р-л чл.кор.проф.дхн Димитър Цалев
ОРГАНИЗАЦИЯ:
Катедра "Аналитична химия", Химически факултет, Софийски университет "Св. Кл. Охридски"
ОСНОВНИ ПОСТИЖЕНИЯ:

Колективът на проф. Цалев е номиниран за работата си по развитие на атомно-спектрометрични методи и процедури за анализ, концентриране, фракциониране и определяне на наноследи от химични видове. Научният екип разработва и валидира процедури за определяне на над 20 химични елемента (токсични и есенциални) и техни характерни химични видове и биологично-значими фракции с оглед контрол и осигуряване на качеството на околната среда, биологичните материали, храни, напитки, растителни материали, етерични масла и други продукти. Екипът има общо над 300 публикации, вкл. 5 монографии в чужбина, 16 дисертации и над 4000 цитата, от които през последните 3 години 21 публикации в специализирани списания с импакт-фактор.

КАТЕГОРИЯ НАГРАДА:
НАГРАДА ЗА УТВЪРДЕН УЧЕН В ОБЛАСТТА НА БИОМЕДИЦИНСКИТЕ НАУКИ
ИМЕ НА УЧЕНИЯ:
проф. д.м.н д-р Чавдар Любенов Василев
ОРГАНИЗАЦИЯ:
Институт по микробиология „Стефан Ангелов" - БАН
ОСНОВНИ ПОСТИЖЕНИЯ:

Проф. Василев е номиниран за носител на голямата награда „Питагор" за изследователската си работа в областта на биомедицинските науки. Професор Василев и неговият колектив са описали ново явление - индуцараната полиреактивност на антитела, преминаващи през участъци на възпаление и са разработили технология за производството на модифицирани лечебни имуноглобулинови препарати с подобрени имуномодулиращи и противовъзпалителни свойства. Заедно със свои докторанти той е разработил и успешно провел пред-клинични тестове на нов метод за селективно потискане на патологични авто-реактивни лимфоцити при автоимунни заболявания. За последните три години проф. Василев има 14 публикации с общ импакт фактор 70.9, цитиран е 172 пъти, има три издадени патента у нас и две заявки в процедура в Европейското патентно ведомство.

КАТЕГОРИЯ НАГРАДА:
НАГРАДА ЗА УТВЪРДЕН УЧЕН В ОБЛАСТТА НА ПРИРОДНИТЕ НАУКИ
ИМЕ НА УЧЕНИЯ:
проф. дхн Цонко Митев Колев
ОРГАНИЗАЦИЯ:
Пловдивския университет „П. Хилендарски"
ОСНОВНИ ПОСТИЖЕНИЯ:

Проф. Колев е номиниран за научната си работа в областта на физичната органична химия и органичното материалознание. За последните три години изследванията на проф. Колев са посветени на дизайна, синтеза, спектралното и структурно изследване на нови органични нелинейно-оптични и електро-оптични материали. Тези насочено- фундаментални изследвания са свързани с фотониката и оптичните технологии. Проф. Колев съвместно с учени от Германия, Полша и Франция установяват едни от най-добрите характеристики на органични нелинейно-оптични материали. За последните три години, проф. Колев има 70 публикации, 2 глави от книги, цитирани 349 пъти в изключително престижни издания с висок импакт фактор. Участва в два международни и един български проект. Съавтор е на монография, под печат, на престижното издателство Taylor and Francis Group, CRC Press.

КАТЕГОРИЯ НАГРАДА:
НАГРАДА ЗА УТВЪРДЕН УЧЕН В ОБЛАСТТА НА ИНЖЕНЕРНИТЕ НАУКИ
ИМЕ НА УЧЕНИЯ:
доц. д-р инж. Костадин Грозев Костадинов
ОРГАНИЗАЦИЯ:Институт по Механика - БАН
ОСНОВНИ ПОСТИЖЕНИЯ:

Доц. Костадинов е номиниран за носител на наградата „Питагор" в инженерните науки за научната си работа в областта на микро и нанороботиката и мехатрониката. За последните 3 години изследванията на доц. Костадинов са посветени на нова роботизирана технология за производството на микропродукти с приложение в микроелектрониката, микромеханиката, оптиката, както и в биоинженерството за микро и наноманипулации в биологията.
Доц. Костадинов съвместно с учени от БАН разработват и първия български робот Хидро-МиНа за клетъчни микроманипулацци и хибриден монтаж на микро продукти. За последните 3 години, доц. Костадинов има 28 публикации, 7 заявки за изобретения, публикациите му са цитирани 43 пъти, един от създателите е на спиноф фирма за производство на роботи за инвитро оплождане при реализация на метода ИКСИ.

КАТЕГОРИЯ НАГРАДА:
НАГРАДА ЗА МЛАД УЧЕН
ИМЕ НА УЧЕНИЯ:
доц. д-р Милен Иванов Георгиев
ОРГАНИЗАЦИЯ:Института по микробиология „ Стефан Ангелов", БАН
ОСНОВНИ ПОСТИЖЕНИЯ:

Доц. Георгиев е номиниран за носител на награда за млад учен „Питагор" за работата си в областта на растителните биотехнологии. За последните три години изследванията на доц. Георгиев са фокусирани върху биосинтеза на фармацевтично-значимите иридоидни и фенилетаноидни гликозиди от генетично трансформирани коренови култури на Африканското растение дяволски нокът и някои ендемични за България растителни видове.
За последните три години, доц. Георгиев има 18 публикации (в т.ч. две монографии) в престижни научни издания с импакт фактор. За същия период негови публикации са цитирани 103 пъти. Доц. Георгиев е специализирал в Германия, а понастоящем е стипендиант по прогрмата Мария Кюри на ЕС в Университета на Лайден, Холандия.

КАТЕГОРИЯ НАГРАДА:
НАГРАДА ЗА УСПЕШЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА ДОКТОРАНТИ
ИМЕ НА УЧЕНИЯ:
Доц.д-р Аля Витали Таджер
ОРГАНИЗАЦИЯ:Софийския университет „Св. Климент Охридски"
ОСНОВНИ ПОСТИЖЕНИЯ:

В периода 2008-2010 г. доц. Таджер е обучила 6 докторанти - 4 защитили успешно дисертационните си трудове и 2 текущи. Темите на дисертациите покриват широк спектър от проблеми на теоретичната химия. С участието на докторантите през периода са публикувани 20 статии в специализирани международни списания и са представени 50 съобщения на национални и международни научни форуми. Докторантите на доц. Таджер участват в 10 научни проекта от университетски и национален мащаб и са реализирали 8 специализации по Европейски научни програми.
Обучените в Лабораторията по Квантова и изчислителна химия студенти намират успешна реализация в реномирани научни центрове в цял свят.

КАТЕГОРИЯ НАГРАДА:
НАГРАДА ЗА ФИРМА, КОЯТО ОСЪЩЕСТВЯВА УСПЕШНО СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАУЧНИ И УНИВЕРСИТЕТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОРГАНИЗАЦИЯ:
Мусала Софт ООД с управител Елена Христова Маринова
ОСНОВНИ ПОСТИЖЕНИЯ:

Мусала Софт е водеща българска компания в сферата на софтуерните услуги. Развива активно две обособени научни звена: Център за Приложни Изследвания и Разработки (партнира с национални и европейски университети и научни институти) и Customer Innovation Team (част от изследователския екип на световния ИТ лидер - IBM).
За периода 2008-2010, Мусала Софт, заедно с партньори (Математически и физически факултети на Софийския университет „св. Климент Охридски", Институт по математика и информатика на БАН, Техническия университет, София) е привлякла средства с обща стойност 1 958 152 лв. за разработване на нови продукти и услуги. 47% от печалбата на компанията се реинвестира в направление научни разработки. Годишните разходи за научни изследвания, технологично развитие и иновации като процент от общите разходи е 9%.

КАТЕГОРИЯ НАГРАДА:
СПЕЦИАЛНА НАГРАДА „МАРИЯ КЮРИ" В ОБЛАСТТА НА ХИМИЯТА
ИМЕ НА УЧЕНИЯ:
проф. дхн Невенка Манолова
ОРГАНИЗАЦИЯ:
Институт за полимери, БАН
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Наградата се присъжда за изследователската работа на проф. Манолова в областта на полимерите от възобновяеми енергийни източници и за научните й постижения в тази област през последните три години.
Проф. Манолова успява да осъществи синтез на нови блокови съполимери. Получените нови материали са подходящи при тяхното приложение в медицинската диагностична практика, като покрития при лечение на рани.
Проф. Манолова разработва оригинална лабораторна техника, с което се доказва, че при функционализиране на мембрани от синтетични полимери д природния полимер хитозан, получените нови материали могат да бъдат използвани за очистване на водите от ендокринни разрушители.

КАТЕГОРИЯ НАГРАДА:
СПЕЦИАЛНА НАГРАДА В ОБЛАСТТА НА ЕКО-ТЕХНОЛОГИИТЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ:
Фондация за биологично земеделие «Биоселена»
ОСНОВНИ ПОСТИЖЕНИЯ:

За работата на Фондацията в областта на екологичното земеделие и за обществено активната позиция по отношение контрол на биопроизводството в България.
За активностите на Биоселена за повишаването на потребителската култура на консуматорите и повишаването на търсенето на биологични храни.
За разработените и внедрени биологични храни и за приложението на научни разработки и технологии за биологично производство на традиционни продукти във български семейни ферми.
За въвеждането на иновативен педагогически подход при работата с деца - в реални условия и чрез метода „учене чрез правене".

КАТЕГОРИЯ НАГРАДА:

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА В ОБЛАСТТА НА АРХЕОЛОГИЯТА, СЪВМЕСТНО С МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
ИМЕ НА УЧЕНИЯ:
доц. д-р Маргарита Ваклинова
ОРГАНИЗАЦИЯ:
Национален археологически институт с музей, БАН
ОСНОВНИ ПОСТИЖЕНИЯ:

Златният век на Второто българско царство е неразривно свързан със столицата Велики Преслав и ... с името на Маргарита Ваклинова. Десетилетия наред, цели 47 години и до днес, с постоянството на човек, влюбен в професията си, тя и водения от нея екип разкриват най-важните сгради на българската държавност от този период. Благодарение на тази упорита работа, вече знаем как са изглеждали тронната зала и жилищните постройки на владетеля, как и къде са се решавали важните за съдбините на държавата дела. През последните години проф. Ваклинова и екипът й разкриха величествената постройка на Владетелската църква в Преслав. Можем да кажем, че тази църква е сърцето на царството, място, където княз Борис, князът и цар Симеон Велики, и цар Петър са общували с Бога и където вероятно са почивали останките им. С името на Ваклинова са свързани и други знакови обекти на славното минало на България - раннохристиянския религиозен център в Гела, Ягодинската пещера - днес първокласен туристически обект, Червената черква в Перущица, античния и средновековен град Никопол на Места при Гърмен, Момчилова крепост над Подвис и много други. Нейните изследвания върху пластичните и декоративни изкуства на късната античност и средновековието в българските земи са познати сред специалистите в световната научна общност. Диамантът в бляскава корона от късноантични и средновековни паметници на културата е Велики Преслав!

 

 Можете да изтеглите информацията на файл:

doc.gif2_POBEDITELI.doc (53 KB)

doc.gif2_POBEDITELI_special.doc (39 KB)

Награди за наука “Питагор” © 2009